ข้อกำหนดและเงื่อนไข everydoghas.com

ข้อมูลส่วนบุคคล: ผู้ใช้งานต้องระบุข้อมูลส่วนตัวที่ถูกต้องในการติดต่อกับเว็บไซต์ everydoghas.com ข้อมูลส่วนตัวที่ระบุจะถูกใช้เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้งานและเพื่อเข้าใช้งานในเว็บไซต์เท่านั้น และเว็บไซต์จะปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของผู้ใช้งานอย่างเคร่งครัด

สิทธิ์ในเนื้อหา: ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงเนื้อหาของเว็บไซต์ everydoghas.com ในการนำเนื้อหาออกไปใช้ในทางอื่นหรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาติจากเว็บไซต์ นั้นถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์และอาจต้องผู้ใช้งานต้องรับผิดชอบตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อกำหนดการใช้บริการ: ก่อนที่จะเข้าใช้บริการของเว็บไซต์ everydoghas.com ผู้ใช้งานจำเป็นต้องยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ การใช้บริการใด ๆ บนเว็บไซต์นี้ถือว่าผู้ใช้งานยอมรับและยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่ได้ระบุไว้

ความเสี่ยงในการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น: เว็บไซต์everydoghas.com อาจมีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นที่ไม่ได้ควบคุมโดยผู้ใช้งาน การเข้าชมและใช้บริการเว็บไซต์อื่น ๆ จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ดังกล่าวและผู้ใช้งานควรตรวจสอบและเข้าใจเงื่อนไขเหล่านี้ก่อนใช้บริการ

การอัปเดตการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข: เว็บไซต์ everydoghas.com อาจทำการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขตลอดจนถึงนโยบายอื่นๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้ใช้งานควรตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขเพื่อทราบถึงการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เมื่อเข้าใช้บริการเว็บไซต์